Polityka prywatności

Ogólna klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

I. Administrator danych osobowych

Agrodron Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (kod pocztowy: 94-250), przy ul. Siewnej 15, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi–Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy - KRS pod numerem 0001043274, posiadająca NIP: 7272869968, REGON: 525636697 (dalej jako „ADO”).

Kontakt z ADO możliwy jest przy wykorzystaniu numeru tel. 663 000 007, adresu e-mail: info@flyagrodrone.com lub w tradycyjnej formie pisemnej pod adresem ADO: ul. Siewna 15, 94-250 Łódź.

II. Cele i podstawy przetwarzania

Określamy następujące cele przetwarzania Twoich danych osobowych, ponieważ jako administrator będziemy przetwarzać Twoje dane:

1. w celu wykonania i na podstawie umowy o świadczenie usług i/lub sprzedaży produktów,

którą zawarliśmy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

2. w celu realizacji obowiązków rachunkowych i podatkowych związanych z rozliczeniem

umowy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

3. w celach analitycznych i statystycznych, tj. lepszego doboru usług i produktów do Twoich potrzeb, ogólnej optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi klienta, itp., będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

4. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed Twoimi roszczeniami, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

5. w celu profilowania (tzw. zwykłego, nie prowadzącego do zautomatyzowanego podejmowania decyzji w stosunku do Ciebie) zachowań pod kątem rodzaju produktów i usług z których korzystasz, zmierzającego do dobierania i oferowania usług oraz produktów pod kątem Twoich potrzeb, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

6. w celu badania Twojej satysfakcji ze świadczonych usług będącej realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu określania jakości naszej obsługi oraz poziomu Twojego zadowolenia z oferowanych produktów i usług (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

7. w celu oferowania Tobie przez ADO produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), w tym dobierania ich pod kątem Twoich potrzeb, czyli profilowania, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

8. w celu przesyłania Tobie informacji handlowych drogą elektroniczną, o produktach i usługach oferowanych przez ADO, na podstawie Twojej zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO; art. 10 ust. 2 ustawy z 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1219);

9 w celu oferowania Tobie przez ADO produktów i usług (marketing bezpośredni usług własnych) za pomocą telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, na podstawie Twojej zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO; art. 172 ust. 1 ustawy z 16.07.2004 r. – Prawo telekomunikacyjne, Dz.U. z 2017 r. poz. 1907 ze zm.);

III. Prawo do sprzeciwu oraz cofnięcia zgody na przetwarzanie

1. W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

2. W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego oraz w celu prowadzenia profilowania w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z marketingiem bezpośrednim. Jeżeli skorzystasz z tego prawa w ramach któregokolwiek z celów – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

3. W każdej chwili przysługuje Ci prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody uprzednio przez Ciebie wyrażonej. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody udzielonej przed jej cofnięciem.

IV. Okres przechowywania danych

1. Twoje dane osobowe wynikające z ADO umowy o świadczenie usług będą przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, czyli przez okres przedawnienia danego rodzaju roszczeń + 1 roku od końca roku, w którym wygasła umowa, przy czym dany okres przedawnienia roszczeń zależy od rodzaju dochodzonych roszczeń, zaś dodatkowy rok jest na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili i problemów z doręczeniem, a liczenie od końca roku służy określeniu jednej daty usunięcia danych dla umów kończących się w danym roku kalendarzowym.

2. Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług możemy przetwarzać do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalimy, że się zdezaktualizowały.

V. Odbiorcy danych

Dane będą przekazane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie ADO, ale tylko w celu i zakresie niezbędnym dla realizacji ww. celów, tj. podmiotom świadczącym na rzecz ADO usługi IT, doradztwa prawnego, księgowe i sprawozdawcze, a także analizy zachowania użytkowników, przy czym wszystkie ww. podmioty przetwarzają dane na podstawie umów zawartych z ADO i wyłącznie zgodnie z poleceniami ADO. 

VI. Prawa osób, których dane dotyczą:

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e) prawo do przenoszenia danych;

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

VII. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia umowy i jej późniejszego właściwego wykonania i rozliczenia. Konsekwencją nie podania danych osobowych może być w szczególności odmowa świadczenia usług na Twoją rzecz.

Pamiętaj również o aktualizacji swoich danych osobowych, ponieważ w ten sposób umożliwisz ADO pełną realizację prawnych obowiązków związanych z prawidłowością przetwarzania Twoich danych osobowych.

VIII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

ADO nie podejmuje w stosunku do Ciebie decyzji w sposób całkowicie zautomatyzowany, które wywoływałyby wobec Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Ciebie wpływały.

ADO może jednak profilować Twoje dane osobowe do oceny niektórych Twoich cech, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących Twoich osobistych preferencji, zainteresowań, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się w ramach korzystania z usług świadczonych na podstawie zawartej umowy.

Polityka prywatności sklepu internetowego Agrodron

Informacje ogólne

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług sklepu internetowego Agrodron.
 2. Administratorem danych osobowych Klientów jest Agrodron Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (94-250), ul. Siewna 15, NIP 7272869968– do uzupełnienia zwana dalej Administratorem
 3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi - ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.
 4. Administrator nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych osobowych i adresowych Klientów swojego sklepu oraz użytkowników newsletterów. Zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych każdy kto jest zapisany w bazie Sklepu ma prawo do wglądu, ewentualnej poprawy lub usunięcia własnych danych osobowych.
 5. W czasie korzystania z serwisów www.flyagrodrone.com możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Dane, o które będziesz proszony, to w większości przypadków imię i adres e-mail. W przypadku formularzy zamówień będziesz proszony o podanie pełnych danych osobowych.
 6. Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do działania serwisu oraz zrealizowania zamówień. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, którą te dane dotyczyły.
 7. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
 8. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
 9. poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje
 10. poprzez gromadzenie plików “cookies”
 11. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego.
 12. Zastrzegamy prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, zmiany w funkcjonowaniu sklepu lub zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych. O wszelkich takich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały, np. za pośrednictwem newsletterów informacyjnych i stosownych wiadomości na stronie Sklepu.
 13. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Agrodron. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.
 14. W razie wątpliwości co do któregokolwiek z zapisów niniejszej Polityki Prywatności prosimy o kontakt z Administratorem danych – Agrodron sp. z o.o.
 15. Jeśli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, proszę nie odwiedzać serwisów, nie prenumerować newsletterów należących do Administratora oraz nie nabywać produktów i usług oferowanych przez sklep internetowy.
 16. Klient ma możliwość dołączenia do Newslettera Agrodron. Newsletter jest wysyłany wyłącznie do osób, które wyraziły chęć jego otrzymywania. Klient dokonując prenumeraty Newslettera musi wyrazić zgodę na dostarczanie korespondencji drogą elektroniczną, a także musi wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w niezbędnym w tym celu zakresie. W dowolnym momencie klient może zrezygnować z prenumeraty Newslettera.
 17. Dane osobowe podane w serwisie należącym Administratora przy okazji wysyłania komentarzy do artykułów, są dostępne dla wszystkich odwiedzających strony zawierające te dane.
 18. Niektóre obszary serwisów należących do Administratora mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji. Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla jego użytkownika i jego danych. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku.
 19. Sklep internetowy Agrodron  nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 20. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu.
 21. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 22. W ramach Serwisu www.flyagrodrone.com  stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
 23. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 24. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 25. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
 26. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.
 27. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 28. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczonych na stronie internetowej sklepu z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.